Monday, January 4, 2016

Tirumala Darshan Timings

Tirumala Darshan Timings

Tirumala Darshan Timings - Daily Sevas and Temple Events.

S.No
Time
Event
1
02:30 am- 03:00 am
Suprabhatham (Suprabhatha Seva)
2
03:30 am – 04:00 am
Thomala Seva (Ekantham)
3
04:00 am – 04:15 am
Koluvu and Panchaga Sravanam (Ekantham)
4
04:15 am – 05:00 am
First Archana, Sahasranamarchana (Ekantham)
5
06:00 am – 07:00 am
Visesha Puja, Astadala Pada Padmaradhanamu, Sahasrakalasabhishekam, Tiruppavada,
6
07:00 am – 07:30 am
Suddhi , Second Archana, 2nd Bell
7
07:30 am – 07:00 pm
Sarva Darshanam
8
12:00 pm – 05:00 pm
Kalyanotsavam, Arjitha Brahmotsavam,  Unjal Seva (Dolotsavam)
9
05:30 pm – 06:30 pm
Sahasra Deepalankarana Seva
10
07:00 pm – 08:00 pm
Suddhi, Kainkaryams ( Ekantham), Night Bell
11
08:00 pm – 01:00 am
Sarva Darshanam
12
01:00 am – 01:30 am
Suddhi , Preparations for Ekantha Seva
13
01:30 am
Ekantha SevaTirumala Darshan Timings